Barnevernloven § 4-14 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-14 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg de ulike plasseringsalternativene som kan benyttes når det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for et barn. Utgangspunktet er at barn som er under barneverntjenestens omsorg, skal plasseres i fosterhjem eller barneverninstitusjon etter henholdsvis bokstav a eller b.


Bokstav a)

Fosterhjem er et svært viktig offentlig omsorgstilbud. For nærmere definisjon av begrepet, samt regler om fosterhjem, se § 4-22.

Bokstav b)

Institusjonene for barnevern står også sterkt i det offentlige barnevernet. Barn det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for, kan kun benytte kommunale og statlige institusjoner som er godkjent av regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten, jf. § 5-8.

Bokstav c)

Utgangspunktet er at § 4-14 er ment å gi en uttømmende liste over plasseringsalternativene. Det innebærer at institusjoner som fremgår av andre lover, eksempelvis helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven i utgangspunktet ikke skal benyttes som plasseringssted. For tilfellene der barnet er funksjonshemmet etter bokstav c, gjelder likevel ikke bestemmelsen her som uttømmende.

Det følger av forarbeidene at det at barnet er funksjonshemmet, i seg selv ikke er tilstrekkelig ved vurderingen om bestemmelsen skal komme til anvendelse. Det er et ytterligere vilkår at institusjonen er nødvendig som følge av funksjonshemmingen. Videre må institusjonene som kan benyttes etter § 4-14 bokstav c ha et spesialisert tilbud.

Det presiseres i forarbeidene at bestemmelsen tar sikte på å omfatte den begrensete gruppen av «funksjonshemmede» barn, og dermed ingen utvidende forståelse av begrepet.

Bokstav d)

Det følger av barnevernloven kapittel 5 A at Barne-, ungdoms- og familieetaten har et ansvar for asylsøkende barn som kommer til Norge uten foreldre eller personer med foreldreansvar. Ansvaret innebærer tilbud om opphold og omsorgssenter for mindreårige. Det følger av forarbeidene at bestemmelsen også er ment å omfatte tilfeller der barn med behov på lik linje med enslige mindreårige asylsøkere skal kunne omfattes av bestemmelsen.


§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

Når det er truffet vedtak etter § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd, skal barnet plasseres

a) i fosterhjem, jf. § 4-22,

b) i institusjon, jf. § 5-1 og § 5-8,

c) i opplærings- eller behandlingsinstitusjon når dette er nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet, eller

d) i omsorgssenter for mindreårige, jf. kapittel 5 A.