Barnevernloven § 5-6 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-6 med lovkommentar

Formålet til bestemmelsen er å sikre nødvendig samarbeid mellom de berørte instanser når et barn på grunnlag av et vedtak etter barnevernloven plasseres i institusjon under en annen lov. Slik institusjon kan eksempelvis være institusjon under psykisk helsevernloven eller helse- og omsorgstjenesteloven. 


Plassering i institusjon under annen lov vil være særlig aktuelt for barn som har alvorlige atferdsvansker, eller som er psykisk utviklingshemmede. Institusjoner under andre lover kan benyttes både når det er fattet tvangsvedtak, og når vedtak bygger på samtykke. For å tvangsinnlegge et barn i institusjon under annen lov, vil tvangsvedtak etter barnevernloven være et tilstrekkelig grunnlag. Dette vil særlig være aktuelt under institusjoner for det psykiske helsevern. Det er presisert at vilkårene etter psykisk helsevernloven i disse tilfellene ikke trenger å være oppfylt.

Barn som er plassert i institusjon under en annen lov, er underlagt det regelverket som gjelder i den aktuelle institusjonen. Dette innebærer at kontrollkommisjonen har de samme oppgaver og den samme myndighet overfor barn og unge som er plassert i institusjon under psykisk helsevernloven på grunnla av barnevernvedtak, som for øvrige pasienter. Imidlertid har barneverntjenesten det overordnede ansvaret for barnet. Ansvaret omfatter totalsituasjonen til barnet, og dermed strekker det seg utover «fagansvaret» som institusjonen har.


§ 5-6. Samarbeid med institusjoner som hører under andre lover

For barn som det blir vurdert å plassere i en institusjon under en annen lov, skal Barne-, ungdoms- og familieetaten sørge for at det blir etablert et samarbeid med barneverntjenesten og disse institusjonene. Kongen kan gi regler om samarbeidsordninger, herunder om plikt til å delta i samarbeidsgrupper, inntaksteam o.l.