Barnevernloven § 5-9 a med lovkommentar

Barnevernloven § 5-9 a med lovkommentar

Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 19. juni 2009 nr. 45. Opphold i et senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak som faller inn under § 4-4 andre ledd.


Første ledd

Det følger av bestemmelsens første ledd at sentrene for foreldre og barn pålegges å sikre beboernes rett til familie- og privatliv i tiden barnet og eller foreldrene oppholder seg der. Da oppholdet på et slikt senter er frivillig, vil ikke foreldrene nødvendigvis være fratatt omsorgen for barnet. I lys av dette forutsettes det under oppholdet at foreldrene er i stand til å ha omsorg både for barnet og seg selv. I praksis medfører bestemmelsen at sentrene må respektere den rett til å treffe avgjørelser som gjelder barnet. Dette knytter seg til de avgjørelser som foreldrene har som følge av det daglige ansvaret for barnet. Sentrenes plikt til å respektere disse avgjørelsene, begrenser seg til det som følger av formålet med oppholdet på senteret, samt det ansvaret sentrene har for at driften føres på en forsvarlig måte. I tillegg kan det settes husordensregler som beboerne har en gjensidig plikt til å respektere. Dette følger av forarbeidene.

Andre ledd

Andre ledd hjemler departementenes rett til å fastsette forskrift, med nærmere regler om barn og foreldres rettigheter og plikter i sentre for foreldre og barn.


§ 5-9 a. Rettigheter under opphold i senter for foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn skal drives slik at foreldrenes og barnets rett til privatliv og familieliv og foreldrenes rett til å ta beslutninger i kraft av den daglige omsorg for barnet respekteres, så langt dette er i samsvar med formålet med oppholdet og med senterets ansvar for driften, herunder trygghet og trivsel.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om barns og foreldres rettigheter og plikter i sentre for foreldre og barn.